اماکن-تاریخی-ایران

آب انبار بزرگ مرکزی جنگل
این سازه آبی که در بخش جنگل از توابع رشتخوار و به فاصله 90 کیلومتری از آن واقع است شامل مخزن آجری بزرگ با عمق زیاد می باشد که به دلیل گنجایش بسیار آب در آن به آب انبار مرکزی معروف شده است. ورودی این بنا مسدود شده اما در گذشته فضای معماری آن مشتمل بر پلکان و پاشیر نیز بوده است. این آب انبار یادگارهای قاجار در رشتخوار است.        
ادامه مطلب