امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون شهرکرد

امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون شهرکرد
امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون شهرکرد
امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون شهرکرد، از نوادگان حضرت امام موسی بن جعفر هستند. ساختمان مزار این امامزادگان که در خیابان ولیعصر شهرکرد و در بافت قدیم این شهر قرار گرفته، مربوط به دوره قاجار و بخشی پهلوی است. این ساختمان در دوران مختلف تغییراتی کرده. تاریخچه بقعه ی امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون از بناهای قدیمی و تاریخی شهرکرد به شمار می رود و در هسته مرکزی و بافت قدیمی شهر قرار دارد. با این که از بانیان اولیه این امام زاده تاریخ و سندی دقیق در دست نیست، ولی از مندرجات کتاب های تاریخی و آثار تاریخی و قبرها و ساختمان های اطراف، می توان دریافت که این اثر تاریخی و مذهبی مربوط به قبل از دور...
ادامه مطلب