امامزاده پیرمحمد

امامزاده پیرمحمد
امامزاده پیرمحمد
این بقعه در میدان نبوت شهر سنندج، بالای تپه، در گورستان قدیمی ” پیرمحمد ” واقع شده است. این بنا محل دفن ” امامزاده محمد بن یحیی ” مشهور به ” پیرمحمد” فرزند پیرعمر است. او از اولین ساداتی است که در این منطقه سکونت اختیار نمودند. این محل که محل دفن حضرت امام زاده محمدبن عمر یحیى مشهور به پیر محمد – فرزند پیر عمر – است در میدان نبوت شهر سنندج در بالاى تپه و گورستان پیرمحمد واقع شده است. شخص مدفون از اولین ساداتى هستند که در این منطقه سکونت اختیار کرده اند. ساختمان جدید این بارگاه و گنبد مخروطى شکل آن از تمام نقاط شهر دیده مى شود. این بقعه در میدان نبوت سنندج در بالای تپه ای که قبرستان قدیمی...
ادامه مطلب