امامزاده علی اکبر چیذر

امامزاده علی اکبر چیذر
امامزاده علی اکبر چیذر
امامزاده علی اکبر امامزاده ای است مدفون در چیذَر (یکی از محلات واقع در منطقه 1 شهر تهران) است. مصطفی احمدی روشن و مسعود علی محمدینیز در کنار این امامزاده مدفون شده اند. شجره نامه بعضی سایت های اطلاع رسانی شجره علی اکبر را منتسب به سجاد امام چهارم شیعیان می دانند، در حالیکه افراد محلی بر این عقیده اند که این امامزاده فاقد شجره نامه مشخص و قابل اعتماد می باشد و امامزاده اسماعیل (چیذر) را از این حیث معتبرتر می دانند.  
ادامه مطلب