امامزاده شاهزاده علی

امامزاده شاهزاده علی
امامزاده شاهزاده علی
ین امامزاده در 1 کیلومتری امامزادگان 72 تن شهر ساروق واقع شده است که در حال حاضر دارای گنبد و بارگاهی می باشد و طرح آن در دست تهیه و اجرا می باشد، مکان فوق یکی از زیباترین مکان های طبیعی با توجه به قرار گیری در باغات ساروق می باشد و پتانسیل های گردشگری زیادی در این منطقه نهفته است که نیاز به سرمایه گذاری و توجه بیشتر دارد.
ادامه مطلب