امامزاده سلطان مطهر بومهن

امامزاده سلطان مطهر بومهن
امامزاده سلطان مطهر بومهن
موقعیت امامزاده سلطان مطهر بومهن این امامزاده در کنار روستای بومهن در میان محوطه بزرگی که دور تا دور آن حصاری مربوط به دوره اخیر است، واقع شده است.محوطه امامزاده از شمال و شرق به خیابان روستا و از جنوب و غرب به خانه های مسکونی محدود می شود.ورودی محوطه در جهت شرقی واقع شده است.به جهت احترام و تقدسی که به این مکان قائل بوده اند،گورستانی از دوره صفویه تاکنون به وجود آورده اند.بعضی از سنگ قبرهای دوره صفویه به سبب عدم آگاهی روستائیان هنگام تسطیح محوطه از بین رفته و تعداد اندکی از آنها باقیمانده است. امامزاده سلطان مطهر در سفرنامه ها و متون این امامزاده چون در کنار روستا و دور از جاده واقع ...
ادامه مطلب