امامزاده سام و حام

امامزاده سام و حام
امامزاده سام و حام
امامزاه سام و هام مربوط به دوره قاجار است و در شهر سامن، گلزار شهدای قدیمی سامن واقع شده و این اثر در تاریخ 18 اسفند 1387 با شمارهٔ ثبت 25114 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. قصه سام و حام فرزندان نوح نبی سام پسرنوح در شخصیت های سامی،سام پسر نوح است. پدرش پیامبری بود که مردم را به سوی آئین خویش می خوانده ولی آنها به فرمان او گوش فرا ندادند و خدا تصمیم گرفت که آنها را مجازات کند. این مجازات توفانی بود که نوح برای رهایی از آن کشتی بزرگی را ساخت و گروهی از حیوان و انسان را در آن جای داد. سام و برادرانش حام و یافث نیز با همسرانشان از کشتی نشینان بودند که از توفان یاد شده ر...
ادامه مطلب