امامزاده خضر

امامزاده خضر
امامزاده خضر
امامزاده خضر بر روی تپه خضر در شمال شرقی شهر همدان واقع شده است. این تپه از گذشته های دور به ویژه از دوره سلجوقیان به سبب داشتن زیارتگاه و بقعه خضر، مورد احترام بوده است. تپه خضر در مجاورت روستایی به همین نام که «خدر» نیز نامیده می شود، واقع شده است. بنای این امامزاده به شکل مربع می باشد و از نظر ظاهر شبیه گنبد علویان است اما تزئینات به کار رفته در گنبد را ندارد. این امامزاده از بناهای شاخص دوره سلجوقیان می باشد و خاقانی از آن در شعر خود نام برده است. از آنجا که این بنا از قدمت زیادی برخوردار است و بیرون از شهر قرار دارد، سال ها مورد بی توجهی قرار گرفته و همین امر سبب وارد آمدن آسیب های جبر...
ادامه مطلب