امامزاده جعفر یزد

امامزاده جعفر یزد
امامزاده جعفر یزد
این محل، مرقد امامزاده محمدبن غلی بن عبیدا… بن احمد بن العریضی بن جعفر صادق(ع) است که به مناسبت کنیه اش «ابوجعفر» به این اسم نامیده می شود.این امامزاده در خیابان امامزاده جعفر قرار دارد .  
ادامه مطلب