امامزاده بی بی سکینه (ع) ـ صفادشت

امامزاده بی بی سکینه (ع) ـ صفادشت
امامزاده بی بی سکینه (ع) ـ صفادشت
درباره نحوه درگذشت بی بی سکینه در کتب کنزالانساب و همچنین در کتاب بحرالانساب آمده است که: فرزندان امام موسی کاظم (علیهم السلام) عبدالرحمن، زید، سلیمان، حمزه و سکینه خاتون در ولایت زهر آب افتادند، عبدالرحمن و زید را در پلنگ آباد و سلیمان را کوشک آباد و سکینه خاتون بنت امام موسی کاظم (علیهم السلام) را در شهر آباد شهید کردند، خارجیان مرد آباد از عقب آمدند، در شهر آباد چشمه ای بود پر آب که حضرت سکینه خاتون خود را در میانه آب افکند و غایب شد. بقعه ای در آنجا ساخته شد و آن را مزار هزارخانی نهادند. (کتاب بحرالرحاب، ص569) نسب امامزاده بی بی سکینه در کتاب بحرالحرحاب، ص 569 فرزند امام موسی بن جعفر (علی...
ادامه مطلب