امامزاده الله آباد بردسکن

امامزاده الله آباد بردسکن
امامزاده الله آباد بردسکن
مزار امامزاده الله آباد در روستای الله آباد در 22 کیلومتری بردسکن قرار گرفته است. بنای امامزاده دارای نقشه ای چهار گوش است. با نگرش به شواهد این بنای مذهبی امامزاده احتمالاً در عصر صفویه ساخته شده و از گذشته تا کنون برای مردم منطقه مکانی مقدس به شمار می رفته که برای اهدای نذورات به ان جا می روند.این امامزاده مربوط به دوره قاجار است.
ادامه مطلب