امامزاده ابوطالب (ع) ـ آدران

امامزاده ابوطالب (ع) ـ آدران
امامزاده ابوطالب (ع) ـ آدران
آستان امامزاده ابوطالب (علیه السلام) در شهرستان رباط کریم، بخش مرکزی، دهستان امامزاده ابوطالب روستای آدران واقع شده است و از طریق آزاد راه تهران ساوه با قرارگرفتن در جاده شهریار به سلطان آباد قابل دسترسی است. به طور کلی ازسه مرحله معماری درساختمان بقعه مشاهده می شود که دو مرحله آن متعلق به دوره قاجاریه و یک مرحله دیگرمربوط به دوره جدید است که شامل تغییرات جزئی و افزودن فضاهای جانبی می باشد. معماری بقعه عبارت است از یک فضای ورودی شامل سردرب و دو طاق نما درطرفین است که فضای هشتی مقابل آن با آجرکاری و کاربندی تزیین گردیده است. فضای درونی بقعه نیز با پلان چهار ضلعی دارای گنبدی کوچک است. نام این بق...
ادامه مطلب