امامزاده ابوالعلی مهدی (ع)

امامزاده ابوالعلی مهدی (ع)
امامزاده ابوالعلی مهدی (ع)
مهدی بن محمد از نوادگان امام جعفر صادق (ع) است. ساخت این بنا که به دوران ایلخانی باز می گردد، بنا به دلایلی به طور کامل به پایان نرسیده است. این بنا از نظر معماری قابل توجه است و جزء آثار ملی به ثبت رسیده است. در محوطه آن یک درخت چنار کهن سال قرار دارد. در ورودی بنا یک در چوبی قرار داشت و روی آن تماماً با آیه های مختلف کنده کاری شده بود. این بنا در شهر تفرش قرار دارد.  
ادامه مطلب