افسانه عمو کردعلی

افسانه عمو کردعلی
افسانه عمو کردعلی
در منطقه داران افسانه ای رایج است به نام عمو کردعلی در آغاز چارچار هفت بهمن تا 14 بهمن به کوه می رود ومردم اورا همراهمی می کنند. به صورت نمادین اورا بدرقه می کنند وقتی کردعلی به کوه می رود آشی پشت پای او می پزند.هشت روزی طول می کشد که کردعلی به کوه می رود ووقتی برمی گردد. در استقبال از کردعلی در دامنه کوه با کردعلی برمی گردند کردعلی چوبی در دست دارد که آنرا پرت می کنداگر چوب داخل آب بیفتد معتقدند باران بیشتر ی در ادمه سال می بارد .واگر جوب به خشکی بیفتد می گویند خشکسالی خواهد شد .واگر چوبش به بوته بیفتد می گویند باد شدیدی بیشتری می وزد واگر چوبش روی برف بیفتد می گویند برف بیشتر ی می بارد آغاز ...
ادامه مطلب