اصول حقوقی مربوط به فعالیت آژانس گردشگری

اصول حقوقی مربوط به فعالیت آژانس گردشگری
اصول حقوقی مربوط به فعالیت آژانس گردشگری
اصول حقوقی مربوط به رابطه بین مسافر و متصدی حمل ونقل یا آژانس گردشگری بسیار گسترده است و نمی توان همه آنها را در یک مقاله کوتاه به زبانی ساده بیان کرد. به عبارت دیگر، شرح جزئیات مربوط به نظریه های متعدد درباره انعقاد قرارداد (حقوق قراردادها)، شبه جرم، حقوق کسب وکار و بازرگانی و حدود مسوولیت اشخاص (اعم از اصیل، کارفرما، کارگر و پیمانکار) بسیار گسترده است. بنابراین تلاش شده است برخی مسائل مهم که از نظرگاه حقوقی واجد اهمیت است و کاربرد عمومی دارد، در این مقاله انعکاس یابد. برای اینکه شرایط و وضع خودمان را طوری تنظیم کنیم که در هنگام بروز دعوی و اختلاف، دست بالا را در محکمه داشته باشیم باید مسا...
ادامه مطلب