اشکنان

اشکنان
اشکنان
شهر اشکنان دارای جاذبه های تاریخی فراوانی است که میهمانان عزیز نوروزی میتوانند از این جاذبه ها دیدن کنند. شهر اشکنان دارای قدمت تارخی زیادی بوده که آثار باقیمانده از دوره های قبل خود گویایی این مسئله هست . در کتاب منتخب التواریخ لارستان آمده است : « اشکنان قریه ای است از آثــار هوشــنگ که به جهت اشک اول که اولین سلطان اشکانیــان بوده ساخته بودیو هم اسم آن قریه به نام اشک اول خواندی » و در اشعار شاعر فرزانـه صحـبت : لاری آمده است مقام امن و ایمــــان اشکنان است نژاد اشکنـــان زاشکــــانیان است سه دانـــــا کـــدخدا دارد نکوکار که هر یک رشک میر اصفهـان است با توجه به متن تاریخی مذکور و ...
ادامه مطلب