اشنویه

اشنویه
اشنویه
در ناحیه اقوامی چون لولوبی ها ، هوریائیان، آشوری ها ، اورارتوها و مادها در دوره های معینی از تاریخ می زیسته اند. در کتیبه کوروش از ایالت اشنوناک (اشنویه) به نام خراجگزار نام برده شده است. در کلی شین (جنوب غربی اشنویه) سنگی به ارتفاع 170 سانتی متر وجود دارد که بر روی آن کتیبه ای به دو زبان اورارتویی وآشوری حک شده و متعلق به هشت قرن پیش از میلاد است. متن اورارتویی از ایشیوینا (814 قبل از میلاد) پادشاه اورارتو است که در سمت چپ آن همان متن به زبان آشوری حک شده است. این شهر در حیات تاریخی خود جولانگاه جنگ وگریز های زیادی بود. در سال 1909 میلادی عثمانی ها اشنویه را تسخیر کردند وبا قدرت تمام دس...
ادامه مطلب