اسپکه

اسپکه
اسپکه
اِسپَکه یکی از شهرهای کوچک استان سیستان و بلوچستان ایران است. اسپکه از مراکز سوزن دوزی در بلوچستان است. پیشینه: نام اسپکه در نوشته های قدیمی نیز دیده می شود.نویسنده حدود العالم می نویسد:”در فاصله قرن نخست تا قرن چهارم هجری به شهرهایی بنام قفص (کوچ) ،بارز، مارن بلوچ و اصفقه (اسپکه) بر می خوریم.” قلعه اسپکه مربوط به سده های میانه اسلامی (شماره ثبت 7265 در تاریخ 1381/11/12) از مکان های تاریخی اسپکه است. جمعیت :3248 کد تلفن :548  
ادامه مطلب