استان مازندران

اندازه گیری و عوامل موثر بر تمایل به پرداخت گردشگران ساحلی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط
هدف از پژوهش حاضر، برآورد تمایل به پرداخت گردشگران ساحلی و بررسی عوامل موثر بر آن است. سوالات این تحقیق، عبارتند از: الف- آیا گردشگران ساحلی تمایل به پرداخت دارند؟ ب- عوامل موثر بر تمایل به پرداخت گردشگران ساحلی کدامند؟ برای پاسخ به سوال اول، تعداد 1100 پرسشنامه در سال 1389 میان گردشگران ساحلی نوار ساحلی استان مازندران توزیع شد و با به کارگیری روش ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت گردشگران ساحلی برآورد گردید. برای پاسخ به سوال دوم، با استفاده از نتایج برآورد، میزان تمایل به پرداخت و با به کارگیری مدل لجیت، عوامل موثر بر تمایل به پرداخت برای گردشگری ساحلی برآورد و بررسی شد. بر اساس محاسبات انج...
ادامه مطلب
استان مازندران
استان مازندران
موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان مازندران با حدود 24 هزار کیلومترمربع مساحت بین 47 دقیقه تا 38 درجه و 5 دقیقهٔ عرض شمالى و 50 درجه و 34 دقیقه تا 56 درجه و 14 دقیقهٔ طول شرقى از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است. دریاى مازندران در شمال، استان تهران و سمنان در جنوب و استان هاى گیلان و گلستان به ترتیب در غرب و شرق آن قرار گرفته است. براساس آخرین تقسیمات کشورى سال 1375 و با توجه به تفکیک استان گلستان از استان مازندران، این استان در حال حاضر 14 شهرستان، 38 شهر، 34 بخش و 100 دهستان دارد. شهرستان هاى این استان عبارتند از: آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، سارى، سوادکوه، قائم شهر، رامسر، ...
ادامه مطلب