استان ایلام

استان ایلام
استان ایلام
جغرافیایی سیاسی – اقتصادی ایلام استان ایلام در تقسیمات کشوری سال 1309 جزء استان پنجم یعنی کرمانشاهان بود. پس از آن در سال 1343 به فرمانداری کل تبدیل شد ودر سال 1353 به دلایل سیاسی – مرزی – اداری به صورت یک استان درآمد. استان ایلام مشتمل بر 8 شهرستان است. استان ایلام با مساحتی برابر با 19045 کیلومتر مربع در جنوب غربی کشور واقع شده که 2/1 درصد مساحت کل کشور را تشکیل می دهد. بر اساس آمارگیری عمومی نفوس مسکن در سال 75 این استان دارای 487886 نفر جمعیت، 8 شهرستان است. که از نظر اقلیمی دارای دو اقلیم نیمه مرطوب سرد در شمال با متوسط بارندگی 639 میلی متر و بیابانی گرم با متوسط بارندگی 200 میلی...
ادامه مطلب