آیین سنتی مذهبی قالی شویان

آیین سنتی مذهبی قالی شویان
آیین سنتی مذهبی قالی شویان
مَشهَد اَردَهال روستایی در 42 کیلومتری غرب کاشان ودلیجان در ایران است. این روستا در میان افراد محلی به مشهد قالی نیز مشهور است. در این محل بنای امامزاده سلطان علی فرزند امام محمد باقر قرار دارد که قدمت آن به سده ششم هجری می رسد. در روایت تاریخ می گویند: مردم فین کاشان در سال 113 هجری قاصدی را به نام عامر بن ناصر فینی به مدینه نزد امام محمد باقر فرستاده بودند و از او درخواست پیشوایی راداشتند.امام فرزند خود سلطانعلی برادر امام جعفر صادق را رهسپار ایران و شهر کاشان کرد.امامزاده به کاشان رسید و در محله فین بزرگ ساکن شد و تابستانهابه دلیل گرمی هوا به منطقه اردهال می رفت.چند سالی اوضاع بدین صورت بود...
ادامه مطلب