آیدوغموش چای میانه

آیدوغموش چای میانه
آیدوغموش چای میانه
رودخانه آیدوغموش چای از معروف ترین رودخانه های هشترود است که پس از عبور از کنار آبادی های بابونه، حیدرآباد، قزلجه تاوا و قبل از رسیدن به میانه، به رودخانه میانه (میانه چای) می پیوندد و هر دو به قزل اوزن می ریزند.
ادامه مطلب