آستیاگ شاهِ ماد

دریانوردان ایران در دوران ماد
پیش از آغاز تشکیل رسمی کشور ایران، در دوران کورش بزرگ فرمانروای هخامنشی، حکومت های در جای جای ایران زمین فرمانروایی داشتند. (پادشاهی در پرده ابهام) کیانیان در شرق، اورارتوها و مانانایی ها در شمال غرب، تمدن جیرفت در مرکز، قبایل نیمه مستقل ماد در غرب و ایلامیان در جنوب غرب و کرانه های خایج فارس. این حکومت ها در دوران هخامنشیان هسته اصلی یک امپراتوری شکوهمند از کشورهای مشترک المنافع را پایه گذاری نمودند فرمانروایان ماد خلیج فارس را تحت فرمان داشتند و کشتی های ایشان بر آن دریاپویی می نموده است. اما از آنجا که در آن زمان کشور ایران درگیر جنگ های بزرگ با همسایگان متجاوز غربی به ویژه آشوریان بود، بد...
ادامه مطلب