آرین شهر

آرین شهر
آرین شهر
آرین شهر شهری است در استان خراسان جنوبی. این شهر در بخش سده از توابع شهرستان قائنات قرار دارد. جمعیت این شهر در سال 1385 برابر 3199 نفر گزارش شده است. نام قدیم این شهر سده بوده که بعد از تصمیم هیأت دولت مبنی بر تغییر روستا به شهر نام آن به آرین شهر تغییر یافته است. از بناهای تاریخی این شهر می توان قلعه تاریخی آن را نام برد. جمعیت :3199 کد تلفن :562
ادامه مطلب