آرامگاه مختوم قلی

آرامگاه مختوم قلی فراغی
آرامگاه مختوم قلی فراغی
در غرب مراوه تپه در نوار مرزی کنونی ایران و ترکمنستان، آرامگاه شاعر و عارف ترکمن مختوم قلی فراغی قرار دارد که روی تپه ای بنا شده است. وی در سن 57 سالگی از دنیا رفت و در قبرستان آق قلا در کنار مزار پدرش؛ دولت محمد آزادی که خود از شاعران و متفکران ایرانی در علوم اسلامی و صاحب نام در آن زمان بود، به خاک سپرده شد. شخصیت مختوم قلی فراغی در بین ایرانیانِ ترکمن و هم تباران آن ها در جمهوری ترکمنستان از جایگاه خاصی برخوردار است. چندین کتاب و مقاله و تحقیق و به خصوص تحقیقات سال های گذشته در جمهوری ترکمنستان، نشان از توجه خاص مردم منطقه به این شخصیت فرهنگی است. اولین کسی که در احیای آرامگاه مختوم قلی فرا...
ادامه مطلب