آذر شهر

پایانه مسافربری آذرشهر
توضیح در مورد ترمینال امکانات ترمینال آذرشهر فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه آذرشهر (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه آذرشهر (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه آذرشهر (تعاونی 3) - میهن نور پایانه آذرشهر (تعاونی 4) 04134221138 - 04134221359 کیان سفر پاسارگاد پایانه آذرشهر (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه آذرشهر (تعاونی 6) - عدل پایانه آذرشهر (تعاونی 7) - لوان نور پایانه آذرشهر (تعاونی 8) - راه پی...
ادامه مطلب