آب انبار حوض نور

آب انبار حوض نور
آب انبارها را معمولاً در مناطق گرم و خشک جهت ذخیره آب بنا می کردند. اینگونه بناها در محلی قرار می گرفتند که بتوان آب را به طرف آنها هدایت و ذخیره نمود. سقف بنای آب انبار یونسی گنبدی و از آجر و ساروج است که ارتفاع آن از کف حوض 8 متر است. می باشد. این آب انبار از بزرگترین آب انبارهای منطقه به شمار می رود و اکنون در غرب شهر و در انتهای خیابان اصلی آن واقع شده است. این بنا که متعلق به دوره صفویه است تا قبل از لوله کشی مهمترین منبع آب آشامیدنی مردم به شمار می رفته است .  
ادامه مطلب