آب انبارهای برکه باران

آب انبارهای برکه باران
آب انبارهای برکه باران
مجموعه برکه های باران – بندرعباس این مجموعه شامل 5 برکه یا آب انبار می گردید که دارای گنبدهای موزون زیبا و منحصر به فردی بوده و مصالح آن سنگ و ملات ساروج است ، این برکه ها دارای چهار دهانه اصلی برای ذخیره آب بوده است. این برکه ها در فضای مشجر وسیعی درخیابان 22 بهمن بندرعباس قراردارند. آمفی تئاتر شدن یکی از برکه های باران در محدوده ی دیوار های موزه ی خلیج فارس، آب انبار دیگری هم دیده می شود که وضعیت بسیار بهتری دارد و حداقل هنوز شبیه آب انبار است و می توان امید داشت که بتواند روزی سر و سامان بگیرد. این آب انبار در زیر سقف قوسی شکلش ، سکوهایی برای نشستن در یک فضای مدور با نرده های چوبی طراحی...
ادامه مطلب