آبشار مارگون

ارایه الگوهای توسعه گردشگری پایدار منطقه حفاظت شده آبشار مارگون فارس
ارایه الگوهای توسعه گردشگری پایدار منطقه حفاظت شده آبشار مارگون فارس
استمرار تخریب گستره ها و مناظر طبیعی در نبود مدیریت های صحیح و حضور بی تامل فنآوری و گسترش بی رویه شهرنشینی، نه تنها نیاز اساسی انسان به حضور در منظر طبیعی به مثابه زادگاه اولیه و ابدی انسان را بی جواب نهاده، بلکه برهم خوردن تعادل طبیعی این اکوسیستم ها، حیات و زندگی او را نیز دچار نقصان و مشکل گردانیده است. پژوهش حاضر به منظور ساماندهی و حفاظت از منظر طبیعی منطقه حفاظت شده آبشار مارگون فارس به مثابه اکوسیستم زنده، پویا و حیات بخش منطقه مارگون، و بر مبنای انگاره های طراحی منظر پایدار شکل گرفته است تا از این رهگذر موجبات انگیزش حضور هر چه بیشتر گردشگران داخلی و خارجی به این منطقه ها را فراهم آور...
ادامه مطلب