آبشار حکیم باشی کازرون

آبشار حکیم باشی کازرون
آبشار حکیم باشی کازرون
آبشار حکیم باشی واقع در کازرون استان فارس است، با ارتفاع 15 متر، آبشار حکیم باشی آبشاری است فصلی در روستای حکیم باشی کازرون که مقدار آب مصرفی خود را مدیون بارندگی های هر ساله ی این منطقه است. آبشار حکیم باشی جریان اصلی خود را از آبان ماه شروع کرده و بنابر میزان بارندگی تا اردیبهشت ادامه می دهد. حرکت خروشان و شدت جریان این آبشار (بخصوص در اواخر زمستان) است که موجب پدید آمدن حوضچه های بسیار زیبا و نادری در پایین دست خود شده است. آبشار حکیم باشی از بین دو کوه تپه به پایین سرازیر شده و آب آن به مناطق کم ارتفاع تر حرکت کرده و سپس به تدریج در دل زمین نفوذ می کند. مو قعیت جغرافیایی اگر از سمت...
ادامه مطلب