آبشار تونل کوهرنگ

آبشار تونل کوهرنگ
آبشار تونل کوهرنگ
آبشار تونل کوهرنگ از سرازیر شدن آب تونل اول کوهرنگ به وجود آمده است. این تونل در سال 1332 خورشیدی جهت انتقال قسمتی از آب چشمه کوهرنگ و چشمه های مجاور، به زاینده رود در منطقه چلگرد (از توابع شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری) ساخته شد. البته طرح انتقال آب به زاینده رود، در دوره صفویه صورت گرفت. در سال 1029 هجری قمری برای نخستین بار شاه عباس کبیر، میر جهانگیرخان بهرامسری آسترکی بختیاری (فرزند تاجمیرخان بهرامسری آسترکی) که فرمانروای تامه بختیاری بود را مأمور الحاق آب کارون به زاینده رود نمود و در این خصوص گردنه کوهرنگ به چلگرد توسط بختیاری ها شکافته شد که هم اکنون به نام کارکنان معروف است ...
ادامه مطلب