آبشار باران کوه گرگان

آبشار باران کوه گرگان
آبشار باران کوه در 18 کیلومتری جنوب غربی گرگان در مسیر رودخانه شصت کلا و پارک جنگلی باران کوه واقع شده است. آبشار باران کوه با وجود ریزش مداوم آب و صخره های سبز یکی از مکان های زیبای استان گلستان است. منشأ آبی آبشار باران کوه که از کوه ریزش می کند از چشمه و غار ها تأمین می شود. غارهای باران کوه کوچک، باریک و طویل بوده و به تعداد زیادی وجود دارند.ریزش مداوم آب به صورت قطرات ریز و درشت شبیه باران از بالای صخره های پوشیده از خزه وجه تسمیه باران کوه است. این در حالی است که صخره های سبز در این آبشار باران کوه شبیه چترهای زیبایی هستند که از یک طرف به کوه چسبیده و از سوی دیگر آویزان هستند. مو...
ادامه مطلب