آبشار او اسپید بروجن

آبشار او اسپید بروجن
آبشار او اسپید بروجن
آبشار او اسپید در استان چهار محال و بختیاری قرار دارد. از آبشار آب سفید در نوشته ها به صورت های گوناگونی یاد شده است. از جمله: آب سفید، آب اسپید، آب سپید، توف سفید، او اسپید. از بین این عنوان ها، متداول ترین آن ها «آب سفید» است که در زبان محلی این واژه با گویش بختیاری به «او اسپید» معروف شده است. شرایط ویژه، حجم زیاد آب و ارتفاع ریزش یکنواخت و صخره ای این آبشار، ویژگی منحصر به فردی را سبب شده تا سپیدی افسون گری را بوجود آورده و بدین گونه لقب آب سفید را شناسه ی خود می کند. آبشار او اسپید به لحاظ صعب العبور بودن جادهٔ دسترسی، یکی از بکرترین و ناب ترین آبشارهای استان و کشور است که در بخش گندمان ش...
ادامه مطلب