آبشار آسیاب خرابه آذربایجان شرقى

آبشار آسیاب خرابه آذربایجان شرقى
آبشار آسیاب خرابه دارای آبشارهای کوچک و بزرگ بسیاری است که از بالای آسیاب به سمت پایین سرازیر می شوند. آب این آبشارها از چشمه های متعدد موجود در بالای آسیاب که از کوه کیامکی سرچشمه می گیرند، تأمین می گردند. آبشار آسیاب خرابه یکى از زیباترین و خوش آب وهوا ترین مناطق دیدنى آذربایجان شرقى است. همچنین دلیل نام گذاری این آبشار به علت وجود ویرانه هاى یک آسیاب آبى به آبشار آسیاب خرابه معروف است. صدها آبشار کوچک و بزرگ و صداى یکنواخت ریزش آب، چشم انداز بدیع و هواى خنک، از جاذبه هاى دلپذیر آن می باشد. ارتفاع آبشار اصلى آسیاب خرابه حدود 10 متر و مساحت محوطه آن 200 مترمربع است. دسترسی آبشار آسیا...
ادامه مطلب