سرپل ذهاب

گوردخمه دیره
گور دخمه ای در بین راه سر پل ذهاب به دیره قرار دارد و به نام گور دخمه دیره معروف است. این گور به دوره مادها تعلق دارد.
ادامه مطلب
ترمینال سرپل ذهاب کرمانشاه
امکانات ترمینال سرپل ذهاب فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه سرپل ذهاب (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه سرپل ذهاب (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه سرپل ذهاب (تعاونی 3) - میهن نور پایانه سرپل ذهاب (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه سرپل ذهاب (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه سرپل ذهاب (تعاونی 6) - عدل پایانه سرپل ذهاب (تعاونی 7) - لوان نور پایانه سرپل ذهاب (تعاونی 8) - راه پیما پایانه سرپل ذهاب (تعاون...
ادامه مطلب