کمیجان

کمیجان
کُمِیجان شهری است در بخش مرکزی شهرستان کمیجان استان مرکزی ایران. کمیجان شهری در 75 کیلومتری شهر اراک است.این شهر از سمت شمال با شهرستانهای زرندیه،تفرش فز غرب با استان همدان،از جنوب با خنداب واراک واز شرق باتفرش همسایه است .کمیجان و کلیه روستاهای شهرستان داری گویش محلی ترکی است.از آثار تاریخی آن مدرسه لامیه میرزا اصغر رجیل(عصر صفویه-در حال تخریب)،قلاع روستاهای وفس،آقجه کهریز،فامرین،چهرقان،قلاع کمیجان،غار قلعه جوق(عصر ساسانیان) ، امامزادگان:درویشان،امامزاده عباس این شهر از سال 1359 داری شهرداری و دارای کلیه ادارات دولتی و سابق استقرار بخشداری از سال 1305 بمدت 83 سال و اولین مدرسه ابتدائی از س...
ادامه مطلب