آشتیان

آشتیان
آشتیان
آشتیان یکی از شهرهای استان مرکزی در ایران است. این شهر همچنین مرکز شهرستان آشتیان است. آشتیان از شهرهای تاریخی ایران است چنان که نام این شهر که در واقع تغییر یافته آتشدان است در زمان زرتشتیان و ایران باستان نامگذاری شده است. این شهر در موقعیت جفرافیایی به طول 34 و عرض 33 قرار دارد. جمعیت شناسی جمعیت این شهر در سال 1375، 8,000 نفر گزارش شد. اما اکنون جمعیت آن گسترش یافته است. عمده دلیل این افزایش جمعیت سیر جمعیت دانشجویان از سرتاسر کشور به دانشگاه آزاد این شهر است. نام شهر آشتیان در آغاز ابرشتگان و بعد ابرشتجان نام داشته. همین نام بعدها به صورت آشتیان درآمده است.نام ناحیه ای که آشتیان د...
ادامه مطلب