دورود

رود سزار دورود
رود سزار در شمالی ترین قسمت حوزه دز جریان دارد و از 3 شاخه ماربره، تیره و سبزه تشکیل یافته است. رودخانه ماربره از بهم پیوستن آبراهه های متعدد و از جمله رودخانه ازنا در منطقه الیگودرز تشکیل شده و در جهت غرب به طرف شهر دورود جریان می یابد. رودخانه تیره نیز از شاخه های فرعی گله رود، سیلاخور، آبسرده و بیاتون تشکیل شده و سرچشمه آن از دامنه های مشرف به شرق زاگرس در جنوب منطقه بروجرد می باشد که در جهت شرق به سمت دورود جریان یافته و در این محل دو رودخانه بهم می پیوندند. رودخانه سبزه هم از دامنه های جنوبی و غربی اشترانکوه سرچشمه گرفته و در 20 کیلومتری جنوب دورود به آنها متصل و مجموع آنها رود سزار نا...
ادامه مطلب
دورود
این شهرکه درگذشته بین النهرین و بحرین نامیده می شد، در محل تلاقی دو رودخانه «تیره» و «ماربره» که به ترتیب از کوه های گرو (گری) بروجرد و اشترانکوه الیگودرز سرچشمه می گیرند، واقع شده است. هسته اولیه شهر در حقیقت روستاها با فعالیت کشاورزی بود که به سرعت چهره روستایی آن به یک شهر صنعتی تبدیل شده است. جاذبه های دیدنی دره نگاه دره شوی دره چکان و دهقادی چال همایون آبشار شوی آبشار چکان دریاچه گهر دورود که در گذشته بین النهرین و بحرین نامیده می شد، در محل تلاقی دو رودخانه ‹‹تیره›› و ‹‹ماربره›› که به ترتیب از کوه های گرو (گری) بروجرد و اشترانکوه الیگودرز سرچشمه می گیرند، واقع شده است. هس...
ادامه مطلب