درگز

درگز
جمعیت شهرستان طبق سرشماری سال 1375 به 78100 نفر می باشد. سهم جمعیت این شهرستان از کل استان 3/1 درصد است،راه هوایی و ریلی ندارد راههای زمینی از نوع راه شوسه می باشد. مردم این شهرستان به زبانهای ترکی ، کردی ، ترکمنی وفارسی صحبت می کنند. شهرستان درگز از طوایف مختلفی چون کرد وترک وفارس وترکمن وعرب تشکیل شده است که هر یک از این اقوام به شاخه های مختلفی نیز تقسیم می شوند. شهرستان درگز به فاصله 258 کیلومتری از مرکز استان واقع است.در طول جغرافیایی 59درجه و6 دقیقه وعرض جغرافیایی 37درجه و26 دقیقه واقع است.ارتفاع این شهرستان از سطح دریا 500 متر می باشد که این میزان در همه جا یکسان نیست. وسعت این شه...
ادامه مطلب