جم

کوه پدری جم
کوه پدری نزد مردمان چاهه و جم، مکانی مقدس به شمار می آید، چرا که برپایهٔ نشانه های مستند موجود در آتشکدهٔ این کوه گمان می رود که کوه پدری از نخستین مکان هایی باشد که در آن نفت سوزانده شده باشد. به باور مردم محلی آتشکدهٔ موجود در قلهٔ این کوه زادگاه و محل غسل تعمید پدر جمشید پیشدادی بوده است. همچنین برخی کوشیده اند با تغییر نام کهن و اصیل پدری به نام خود ساخته پردیس، در نام های اصیل ایرانی دستی ببرند. پژوهش ها و بررسی ها نشان می دهد در کوه های مشرف بر ناحیهٔ جم، دیوارهای صیقل زده شده بزرگی در نقاط گوناگون با زاویه هایی خاص وجود دارد که افسانه ها و روایات قومی جم در لهجهٔ محلی آن را «چرم آینه...
ادامه مطلب