منطقه توریستی

حیات وحش جزیره قشم؛ گونه های متنوع و کمیاب
در آب ها و خشکى هاى جهان سه سیستم حیاتى از نظر تنوع زیستى از بیشترین تنوع جانورى و گیاهى برخوردارند این سه اکوسیستم عبارتند از جزایر مرجانى و جنگل هاى حرا و جنگل هاى بارانى. حیات وحش جزیره قشم و آب هاى پیرامون آن دو اکوسیستم اول و دوم حضور دارند. وسعت جزایر مرجانى در آب هاى پیرامون قشم مشخص نشده اما بر اساس برآوردهاى مقدماتى در اطراف قشم و تنگه هرمز تراکم مرجان ها و تنوع جانورى وابسته به آن بیش از هر جاى دیگر در خلیج فارس است و وسعت جنگل هاى حرا در قشم بیش از 200 کیلومترمربع است. حیات وحش جزیره کیش با حضور یک نوع کروکودیل در پارک کروکودیل جزیره قشم به کمال رسیده است. تنوع جانوری حیات...
ادامه مطلب