مجلسی

شهرجدیدمجلسی مطابق باقانون ایجادشهرهای جدیدایران باهدف اسکان کارکنان صنایع منطقه ازجمله مجتمع فولادمبارکه وصنایع جنبی وجذب بخشی ازجمعیت مهاجروهمچنین برقراری تعادل دراکوسیستم منطقه اصفهان وجلوگیری ازتخریب زمینهای کشاورزی طرح ریزی واحداث شده است.درسالهای اخیر همگام با تحولات توسعه ای شهری ومنطقه ای اصفهان وایران اهداف شهرجدیدمجلسی به سمت وسوی اهداف رقابتی ،جذب خدمات پشتیبان منطقه ی مادرشهری وهمچنین تنوع بخشی به گروه های اجتماعی واقتصادی سوق یافته است.

مراحل شکل گیری شهر مجلسی

پس ازطرح ریزی وتصویب طرح های اولیه توسعه شهرجدیدمجلسی هسته اولیه توسعه شهرجدیدپس ازتصویب طرح آماده سازی ناحیه یک شهرجدیدشروع به ساخت وسازوجذب جمعیت نمود.پس ازآن فرآیندتوسعه شهری شهرجدیدبراساس خطوط توسعه کلی طرح جامع به تدریج شروع به شکل گیری نمودوهمزمان بااستقراردانشگاه آزادمجلسی وسایرخدمات وابسته به رشدخودادامه دادودرنهایت باشروع مطالعات طرح تفصیلی شهرجدیدمجلسی درسال ۱۳۸۳سمت وسوی توسعه شهر جهت مشخصی به خودگرفت وبااضافه شدن طرح عظیم مسکن مهربه ساختارتوسعه شهرجدید،استخوان بندی مکانی شهردرحال شکل گیری وتکامل خود می باشد.

نحوه دسترسی به شهر مجلسی

تجهیز شهر جدید مجلسی به سرویسهای منظم اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی شهر مبارکه به مجلسی و اتوبوسهای بین شهری اصفهان به مجلسی از پایانه صفه، ،سرویسهای اتوبوس به مقصد اصفهان و بالعکس ، تاکسی سرویس رفت و آمد آسان و راحت به اصفهان و مبارکه و مناطق اطراف را برای ساکنان شهر فراهم آورده است.لازم به ذکر است با تصویب اتصال قطار شهری اصفهان به مجلسی از طریق دو مسیر در شورایعالی ترافیک کشور و انتخاب شهر مجلسی به عنوان پایانه هر دو مسیر قطار شهری که باعث دسترسی سریع و آسان و مطمئن برای شهروندان شهر مجلسی خواهد شد .

معرفی طرح تفصیلی شهر جدید مجلسی

ترسیم چشم انداز روشن از روند تحولات رو به توسعه هرسکونتگاه انسانی درهزاره سوم میلادی که به حق هزاره شهر و شهرنشینی نام دارد امری ضروری و اجتناب ناپذیر محسوب می گردد. در این میان شهرهای جدید در پاسخ به نیازهای روز افزون کلان شهرهای بزرگ ایران هم پاسخگوی نیازهای سنتی آن می باشد و هم در معرض چالش های جدید شهرنشینی در عصر جدید توسعه ایران اسلامی می باشد. به همین منظور داشتن طرح و برنامه ای منسجم،مطابق با شرایط نوین ومتغیراقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی سرزمین ایران امری بدیهی و ضروری به نظر می رسد. شهرجدیدمجلسی به عنوان نمونه ای از سکونت گاه های جدید و مظهری از سیاست ها و تصمیمات توسعه ای جدید کشور با بهره گیری از طرح و برنامه ای مدون کالبدی ، اقتصادی ، اجتماعی و … در قالب طرح تفصیلی گام های رو به رشد توسعه خود را در بستر راهبردهای کلان کشور در حال پیمودن است. طرح تفصیلی شهرجدیدمجلسی در برگیرنده مساحتی در حدود ۱۵۰۰هکتار وافق جمعیتی ۱۴۰هزارنفردرپاسخ به نیازهای منطقه حوزه استقرار خود خدمات منطقه ای و فرامنطقه ای را به محدوده تحت نفوذ خود ارایه داده و با ارایه چشم اندازی اقتصادی و رقابتی از زمین که به عنوان کالای سرمایه ای نقش اساسی در اقتصاد ملی و منطقه ای ایفا می کند،چهارچوب توسعه شهر مجلسی رادر مسیری صحیح به جریان انداخته است. که نمود برنامه ای این چشم انداز رقابتی زمین رادر برنامه ریزی کاربری زمین طرح تفصیلی شهر جدید قابل مشاهده می یابیم. از دیگر سوی شهر جدید مجلسی با عنوان و چشم انداز شهر سبزی برای آینده تحولات کالبدی منظر عینی و ذهنی فضاهای شهری خودرا در قالب طرح تفصیلی به سوی منظر شهری سبز و شهرسازی و طراحی شهری سبز هدایت کرده است.

الگوی توسعه شهر جدید مجلسی

تدوین خط راهنمای حرکت یک شهر به سوی آینده مطلوی اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی و کالبدی از جمله رسالت های مهم سیاستگذاری توسعه شهری می باشد. شهر جدید مجلسی به عنوان یک سکونتگاه جدیدشهری در پاسخ به نیازهای حال و آینده گروه های هدف مورد برنامه ریزی خود ، خط سیر توسعه خودرا برمبنای شاخص های کلان سیاست گذاری از قبیل موارد ذیل طرح ریزی کرده است:

۱- ارتقاء سطح جذب ،اسکان و نگهداشت جمعیت در شهرهای جدید

۲- ایجاد بسترهای اشتغال در شهر جدید

۳- ارایه هویتی رقابتی از خودبه منظور جذب سرمایه و سرمایه گذاری و نیروی کار خلاق

۴-حرکت به سمت و سوی توسعه پایدار شهری و توسعه در ابعاد سه گانه اقتصادی ، محیطی و اجتماعی

ویژگیهای شهر مجلسی

۱. نزدیک بودن به محور شمال -جنوب کشور درغرب استان اصفهان

۲. نزدیک بودن به صنایع مادر مانند شرکت فولاد مبارکه

۳. پتانسیل بالای جذب جمعیت در منطقه با اجرای طرح مسکن مهر

۴. امکان صرفه جویی هزینه های جاری صنایع صنعتی منطقه در صورت اسکان کارکنان با حذف هزینه های ایاب و ذهاب

۵. سرانه فضای سبز بالا

۶. فضای مطلوب از بعد فرهنگی ، مذهبی وامنیتی

۷. امکان احداث واحدهای صنعتی در سایت صنعتی شهر مجلسی وتامین خدمات مورد نیاز این صنایع از جمله آب ، برق و گاز

۸. اجراء هرگونه سیاست دولت جمهوری اسلامی در بخش مسکن در این شهر با توجه به تملک ۱۱۰۰۰ هکتار زمین

۹. اتصال به دو محور خط انتقال ریلی استان اصفهان (مترو)

معرفی شرکت عمران شهر جدید مجلسی

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت راه وشهرسازی در تاریخ ۱۳۶۸/۶/۷به ثبت رسیده و پس از طی مراحل قانونی نسبت به تملک ۱۱۰۰۰ هکتار زمین در دشت قمیشلو به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی اقدام نمود وعملیات اجرایی احداث شهر را دراواخر مردادماه سال ۱۳۶۸ آغاز نموده و پس از آن نسبت به تامین وپشتیبانی خدمات زیربنای و روبنایی مورد نیاز اقدام نموده تا پس از احداث واحدهای مسکونی توسط پیمانکار نیاز شهروندان را تامین نماید. لازم به ذکر است هم اکنون بسیاری از خدمات مورد نیاز شهروندان از جمله تامین آب شرب و بهداشتی ،فضای سبز شهر،احداث ونگهداری فضاهای آموزشی وفرهنگی و ورزشی وسایر مکانهای مورد نیاز شهروندان به عهده شرکت عمران شهر جدید مجلسی بوده وباپیگیریهای مستمردرخواست استقرار دوائروادارات دولتی در دستور کارشرکت بوده که امید است در آینده نزدیک دوائر دولتی که در این شهر نمایندگی ندارد ،براساس ماده ۵ قانون شهرهای جدید در شهر مستقر و نسبت به ارائه خدمات خود و وظائف قانونی خود اقدام نمایند.

نگاهی به آینده

به یاری خداوند، عزم مدیران درسطح ملی ومنطقه ای برای توسعه شهر مجلسی این نوید را می دهد که این شهر یکی از دهه های پررونق خودراپیش روی خود داشته باشد برنامه هایی همچون اتصال به خط مترو منطقه ای اصفهان ، تامین آب شرب وفضای سبزبرای توسعه پایدارآن،بهره مندی ازمحورترانزیتی شمال – جنوب درسال های آینده این شهر را از بهترین شرایط سکونت برخوردار خواهد کرد توسعه دانشگاهها ، توسعه محور تفریحی ومجموعه باغ شهر ، هتل ومتل ، رشد برنامه ریزی کالبدی افقی وعمودی شهر که بادرنظر گرفتن سرانه های آموزشی ، خدماتی ، درمانی ، ورزشی ، انتظامی، سطوح ترافیکی و…. پیش بینی شده است به همراه برخورداری از امکانات موجود میتواند مکانی جذاب برای سکونت دراز مدت نسلهای آتی نیز به شمار آید ورضایت خاطر طالبان یک زندگی شهری تمام عیار رادر شهری جدید وامروزی دربرداشته باشد.

فضای سبز و بوستان

ایجاد و نگهداری فضای سبز شامل ۱۱۰۶۷۸۲ متر مربع که در پارک های ارم – گلستان –فاز ۴ هکتاری مسکن مهر – بلوارها ، معابر ومحله های شهر گسترده می باشد. این مجموعه شامل۹۰۲۱۴۶ متر مربع درختکاری ، ۹۵۴۳۱ متر مربع چمن و گلکاری و ۱۰۹۲۰۵ متر مربع پرچین می باشد که با عنایت به جمعیت ساکن موجود در شهر سرانه ناخالص فضاهای سبز شهر مجلسی ۲۵۰ متر مربع می باشد که ۱۰ برابر استانداردهای جهانی بوده و باعث انتخاب نام شهر سبز برای مجلسی گردیده است .

شهرک های صنعتی شهر جدید مجلسی

یکی از مهمترین پتانسیل های جذب جمعیت باتوجه به قرارگیری بخشی از اراضی شهر جدید مجلسی درخارج از محدوده ۵۰ کیلومتری ممنوعیت اسقرار صنایع می باشد. در این حوزه سایت های صنعتی به شرح ذیل ایجاد گردیده است:


۱- سایت صنعتی امین

طراحی سایت صنعتی امین در شرق شهر و در خارج از محدوده ۵۰ کیلومتری استقرارصنایع به مساحت ۲۸ هکتار که هریک به مساحت ۱۲۰۰ تا ۴۰۰۰ متر مربع است.

-۲ سایت صنعتی کاویان

طراحی سایت صنعتی کاویان در شمال غربی شهر به مساحت ۱۴۰ هکتار که مشتمل بر ۷۷ واحد صنعتی هریک به مساحت ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ متر مربع می باشد.

-۳ سایت صنایع دستی

پیش بینی سایت صنایع دستی در شمال شهر که شامل مجموعه ای منجسم در زمینه تولید و عرضه صنایع دستی موجود در منطقه می باشد.

 


نظر کاربران
29 نظرثبت شده است
 • فاطمه
  22 سپتامبر 2018
  ممنونننننن...
 • رضا فروتن
  22 سپتامبر 2018
  برای ارسال بار باید تشریف بیرید ترمینال...
 • فرشاد
  21 سپتامبر 2018
  ممنون...
 • nasim
  20 سپتامبر 2018
  یه بار دارم برای زاهدان میخوام بیان درب منزل ازم تحویل بگیرن و رسید بدن کجا باید تماس بگیرم ؟...