رقص آفر

رقص آفر ، رقص خاصی بوده است که توسط قبیله ای که در جنوب و شرق خراسان فعلی سکونت داشته اند اجرا می شده است. «تحقق مرز با توجه به مدارک تاریخی می توان این طور توجیه کرد، که رقص آفَر یا به اصطلاح عامه مردم تربت جام «رقص آپر» پارت در محل اتصال آن با هور کاینه به سوی جنوب با دشواری های گوناگون مواجه می شود. در کتیبه شاپور یکم ساسانی که حدود۲۶۰ میلادی نوشته شده، میان ولایات پارت و ابرشهر فرق گذاشته می شود، ابر شهر نام پیشین شهری است که بعدها به نیشابور شهرت یافت. اماپاره ای از منابع کوشیده اند تا ثابت کنند، که نام ابرشهر برگرفته از «اپرنی»، یعنی نام قبیله ای است. «هرتسفلد» با استناد به قول «یاقوت حموی» جغرافیانویس مسلمان، می گوید که ولایت پارت در دوره اشکانیان در جنوب خراسان تا گناباد و بیرجند پیش می رفت، گروه پرنی و نیز معروف به اپرنی دودمان اشکانی از میان آنان برخاسته بودند. به قبیله پرنی می توان شکلی از گویش نسبت داد که مایه های زیادی از لهجه ایرانی مشرق داشت.» از نظر قدمت اگرچه در هیچ منبعی مکتوب، ذکری از رقص های آیینی تربت جام به میان نیامده است اما از روی شواهد و قراین می توان قدمت رقص آیینی را در این منطقه اثبات کرد. علت اینکه رقص های تربت جام انواع گوناگون و متعدد دارند و هر یک به اسامی مختلفی نامیده می شوند، حاکی از قدمت و اهمیت رقص در این ناحیه از کشور، از دیرباز دارد. «استرابون» در کتاب جغرافی خود می نویسد: «… سیت ها قبایلی بودند که در شمال شرقی آسیا و مغرب اروپا مسکن داشتند و ساکنین نواحی غربی ایران این جشن را «ساک» می نامیدند، یعنی جشنی که از مشرق ایران الهام گرفته باشد. چون رقاصان به لباس سیت های آسیای مرکزی و رقاصه ها به لباس جنگی بلخیان ملبس می شدند». بنابر این می توان گفت که شرق ایران، به خصوص شرق خراسان، خاستگاه بسیاری از رقص های آیینی بوده است. مسعودی نیز در «مروج الذهب» از رقص های مردم خراسان در دوران عباسی صحبت می کند. «معتمد حاضران، روز پیش را بخواست و چون در مجلس جابه جا نشستند به یکی از ندیمان خویش گفت: رقص و انواع آن را با صفت مطلوب رقاص برای من وصف کن و اوصاف رقاص را بگو، طرف سوال گفت: ای امیر مومنان، مردم اقالیم و شهرها از خراسان و غیره در کار رقص گونه گونند همه آهنگ های رقص هشت گونه اند. آفَر: که در اصطلاح محلی به آن «آفَر»، «اَپَر»، « لَپَر»، «هَپَر» نیز می گویند، بنابر نظر فاروق کیانی از مصدر آفریدن و به وجود آوردن است. عده ای به آن «هزاره بازی» نیز می گویند، آفر رقصی دسته جمعی است که فقط مخصوص مردان است و به دو طریق اجرا می شود، یک نوع آن که به «آفر کشاورزی» مشهور است و کشت گندم از ابتدا تا جمع آوری محصول و پختن نان، شکر گذاری و شادی برای برداشت یک محصول خوب را نشان می دهد و نوع دیگر که به «آفر قالیبافی» مشهور است،از پرورش گوسفند و پشم چینی، نخ ریسی، رنگ کردن نخ، قالی بافی و فروش آن به نمایش گذاشته می شود. ضمنا اگر ریتم یا آهنگ سریع اجرا شود به آن «آفر بالا پرده» و اگر ریتم آن کُند باشد به آن «آفر پایین پرده» می گویند. مدت زمان لازم برای اجرای آفر ۱۵ الی ۲۰ دقیقه است. آفر کشاورزی: دارای هجده حرکت اصلی و سمبلیک و ۸ حرکت جنبی می باشد. ابتدا سالار کشت مندان، کسی که از دیگر کشاورزان مرتبه و تجربه بیش تری دارد وسرپرست چند دهقان است، به همراه ۶ تا ۱۲ دهقان که هر یک وظیفه ای خاص در امر کاشت، داشت و برداشت محصول برعهده دارند، به انتخاب بهترین زمین می پردازد، سالار در شبی مهتابی یکه و تنها به قله کوهی رفته، پس از آن که سرو تن را در آب چشمه ای صاف و زلال می شوید، و با تمنای سالی پر بار و زمستان و بهاری پر آب، آن هنگام که خورشید هنوز انوار طلایی خود را به دشت ها سرازیر نساخته است به انتخاب بهترین زمین می پردازد و حرکت اول آفر شروع می شود. -حرکت اول بدین ترتیب است، افرادی که به صورت دایره وار ایستاده اند، دست راست خود را در امتداد آسمان بدون خمیدگی دراز کرده و سر متمایل به شانه چپ خم شده است و دست چپ را بر کمر به طوری که کف دست به طرف زمین است با حرکت پای راست که بالا آمده و با زانو زاویه ۹۰ درجه می سازد، به سمت جلو بر خلاف عقربه های ساعت حول دایره ای فرضی حرکت می کنند و دست را نیز در همین جهت بر بالای سر از شانه حرکت می دهند.- حرکت دوم حمل سمبلیک بذر و انتقال آن به زمین و مزرعه است. دامن پیراهن چهل تریزه با هر دو دست به سمت جلو فرد گرفته می شود و از سمت راست به سمت چپ به طرف داخل دایره فرضی حرکت داده می شود و پای راست نیز که با زانو زاویه ۹۰ درجه می سازد به زمین کوبیده می شود.-حرکت سوم بذر پاشی را به صورت سمبلیک نمایش می دهد. در این حرکت دو کنار دامن چهل تریزه به دست چپ گرفته می شود، توسط دست راست از داخل دامن بذر برداشته می شود و با حرکت آن به سمت عقب، بذر به سمت داخل دایره فرضی پاشیده می شود.۴-حرکت چهارم، نمایش سمبلیک شخم زدن است. دست چپ در داخل دست راست از پهلو به سمت بالا رفته و به سمت زمین پایین می آید سپس به سمت چپ بالا می رود.-حرکت پنجم، مسطح کردن زمین جهت رسیدن آب به تمامی قسمت های کاشته شده و پوشش روی دانه که بذررا در زیر خاک پنهان می کند تا از دسترس پرندگان و حشرات دور بماند که اصطلاحا این عمل را «ماله کشیدن» می گویند. نمایش آن بدین ترتیب است، که دو دست در حالی که کف آن ها به سمت زمین است و جلو فرد نگه داشته شده اند، مستقیم از سمت راست به سمت چپ می آید و از سمت چپ از جلو سینه، دست ها حالت خمیده به خود می گیرند و کف دست ها مشت می شود و حرکت از ابتدا انجام می گردد. پای راست نیز در این حرکت طوری از زمین بلند می شود که با زانو زاویه ۹۰ درجه بسازد و بعد از آن به زمین گذاشته می شود.-حرکت ششم، رویش بذر و گندم را نشان می دهد، که گندم رشد نموده از زمین بلند می شود و وقتی که خوشه کرد و بارور شد، سَرِخوشه به سمت زمین متمایل می شود. نمایش سمبلیک این حرکت بدین صورت است، که دست ها از دو طرف پای راست و پای چپ به سمت آسمان بالا می رود، طوری که کف دست ها به سمت آسمان قرار می گیرد، وقتی دست ها تا آخرین حد ممکن به طرف آسمان بالا رفت از آرنج خمیده شده و به سمت پایین به عقب بر می گردد، به طوری که نوک انگشتان به سمت زمین متمایل می شود.-حرکت هفتم ،حراست و نگهبانی از گندم است. نمایش این مرحله به این صورت است، که فرد دست هایش را از دو طرف به کمرش زده و پاها به فاصله ۳۰ سانتی متر از هم قرار می گیرند، فرد از سمت راست و سمت چپ حدود ۱۸۰ درجه بدون اینکه پاهای خود را حرکت بدهد بدن خود را از کمر حرکت می دهد. ستون مهره ها در این حالت کاملا راست است و خمیده نمی شود.-حرکت هشتم، گندم آماده درو را نشان می دهد. ابتدا فرد دست چپ را از پهلو به کمر می زند و در حالی که پای راست خود را کمی جلوتر می گذارد، دست راست در حالی که از آرنج خم شده است و با بازو زاویه ای حدود ۴۰ درجه ساخته است، تا نزدیکی سر بالا می آورد، سپس با هر دو دست این عمل را هم زمان نمایش می دهد. -حرکت نهم درو کردن را به صورت سمبلیک نمایش می دهد. دست چپ در حالی که به جلو آمده و انگشتان بر وی هم مشت می شوند، گرفتن بوته های گندم را نشان می دهد. دست راست که حالت داس را نشان می دهد، از سمت راست بالا به طور مورب به سمت دست چپ پایین می آید، کمر نیز اندکی خم می شود. در حالی که پای راست جلوتر گذاشته شده است، با یک جهش به جلو دو پا از هم دور می شود.-حرکت دهم که به آن گردش چرخ و فلک می گویند، نمایش سمبلیک جمع آوری وحمل محصول است. در حالی که دو دست به سمت بالا آمده و از آرنج خمیده شده و با بازو زاویه ۹۰ درجه می سازند، دست راست در همین حال به سمت جلو و دست چپ به عقب حرکت می کند.-حرکت یازدهم کوبیدن محصول و جدا کردن کاه از دانه را این طور نشان می دهد، در حالی که هر دو دست به کمر زده شده است و پای راست به سمت جلو برداشته می شود، بدن از کمر حدود ۹۰ درجه برخلاف عقربه های ساعت می چرخد.-حرکت دوازدهم جدا کردن کاه و دانه از همدیگر به یاری باد است، که این عمل را اصطلاحا «چَک زدن» می گویند. دست راست در حالی که از پهلو فاصله گرفته است، از بالا به سمت پایین و به طرف داخل دایره حرکت می کند و دست چپ در حالی که جلوی زانوی چپ قرار گرفته به بالای سر می رسد، در این حرکت انگشتان هر دو دست به صورت مشت شده اند.-غربال کردن نیز مرحله سیزدهم است. پشت دست چپ در حالی که در کف دست راست و جلوی فرد قرار گرفته است، شکلی به صورت دایره که همانند غربال است، می سازد که از سمت راست به چپ از بیرون به سمت داخل تا جلو سینه به عقب می آید و مجدد این عمل تکرار می شود.-حرکت بعدی این است که افراد گروه، دست ها را بر روی شانه های یکدیگر قرار می دهند و در حالی که پای راست خود را اندکی بالا آورده به زمین می گذارند، همگی حول دایره ای فرضی از سمت راست به عقب حرکت می کنند. -حرکت پانزدهم با پایین آوردن دست ها از روی شانه های همدیگر شروع می شود. در حالی که صورت همگی به سمت مرکز دایره فرضی است، می نشینند و خمیر کردن آرد را نمایش می دهند. این درحالی است که فرد، نشسته و دست های خود را که به سمت جلو نگه داشته است، با هم به عقب می کشد. در این حالت دست ها از آرنج خم می شود گویی فرد چیزی را به سمت خود می کشد.-حرکت شانزدهم پختن نان را نمایش می دهد، در حالی که فرد هر دو دست خود را جلوی صورتش نگه داشته است، کف دست چپ را بر کف دست راست و سپس کف دست راست را بر کف دست چپ قرار می دهد و در آخر دست راست خود را به عقب می برد و مجددا بر کف دست چپ قرار می دهد.-حرکت هفدهم به دین صورت است، که هر دو دست را مقابل صورت خود نگه داشته به طوری که کف هر دو دست روبروی او قرار گیرد و در همان حال از راست به چپ حرکت می دهد. -آخرین حرکت این است، در حالی که هر دو دست کاملا راست و کشیده است، پای چپ حرکت کرده جلو پای راست قرار می گیرد، فرد به سمت جلو خم می شود و دست راست رو به زمین مقابل پای راست زمین را نشانه می رود. سپس دست چپ رو به زمین مقابل پای چپ زمین را نشانه می رود.مکان های برگزاری رقص آفَر، مزارع گندم، کنار خرمن گندم، حیاط منازل هنگام جشن عروسی و ختنه سوری و نیز میدان گاهی که محل تلاقی کوچه های متعدد باشد. لباس محلی مردم تربت جام که در رقص نیز استفاده می شود، ارتباط تنگاتنگی به نحوه معشیت، دین و جغرافیای طبیعی این منطقه دارد. در حقیقت این لباس، لباس کار افراد نیز می باشد. این لباس در رقص های آیینی و به خصوص رقص آفَر مورد استفاده اجراکنندگان رقص می باشد و عبارتند از: -لُنگُته؛ که به آن مِندیل نیز می گویند. به طول۵ تا۷ متر و عرض۴۰ تا۵۰ سانتی متر که به دور سر می پیچند. -کلاه قرص؛ از سیم، تار و پود محکم به صورت دایره ای از جنس پنبه و ابریشم درست می شود و روی سر قرار می گیرد. -پیراهن چهل تریزه؛ از پارچه سفید و در گذشته از پارچه های کرباسی دوخته می شده. این پیرهن دارای دامنی گشاد و بلند است که تا بالای زانو می آید. به علت اینکه از چهل تکه تهیه و دوخته می شود به آن چهل تریزه گویند. -شلوار؛ از پارچه سفید رنگ به طول تقریبی۴ متر دوخته می شود و بسیار گشاد است. -پی تاوه؛ که به آن پَتِک نیز گویند، پارچه ای است که از مو یا پشم گوسفندان بافته می شود. آن را به دور ساق پا می پیچند. -چارق؛ کفشی است که تخت و بدنه آن از چرم گاو یا شتر ساخته می شود. -واسکَت؛ جلیقه ای سیاه رنگ که بر روی پیراهن چهل تریزه می پوشند. -شال ابریشمی؛ شالی است، سیاه رنگ که آن را بر روی پیراهن چهل تریزه و گرد کمر محکم گره می زنند. سایر ابزار و اشیا وابسته به رقص آیینی آفَر عبارتند از: سُرنا، دُهل و تعدادی چوب به ازای هر نفر دو عدد، که طول آن حدوداً۵۰ سانتی متر می باشد. گاهی حرکات نمایشی، با حرکات دستان صورت می گیرد و احتیاج به داشتن چوب نمی باشد.


نظر کاربران
29 نظرثبت شده است
 • فاطمه
  22 سپتامبر 2018
  ممنونننننن...
 • رضا فروتن
  22 سپتامبر 2018
  برای ارسال بار باید تشریف بیرید ترمینال...
 • فرشاد
  21 سپتامبر 2018
  ممنون...
 • nasim
  20 سپتامبر 2018
  یه بار دارم برای زاهدان میخوام بیان درب منزل ازم تحویل بگیرن و رسید بدن کجا باید تماس بگیرم ؟...