رشد گردشگری پزشکی د ر بستر حقوقی کارآمد

ترجمه و تلخیص: متین پد رام *
گرد شگری پزشکی عبارتی است که بعضا د ر مطبوعات و رسانه ها از آن یاد می شود . با وجود این، نگاه موشکافانه ای به این مقوله و قابلیت های ایران برای ترویج گرد شگری پزشکی نشد ه است. همان طور که می د انیم برای اینکه سفری مطمئن را برای گرد شگران رقم بزنیم خد مات پزشکی باید با استاند ارد های بالا و کیفیت قابل قبول به آنها ارائه شود . این امر د ر کنار نیازمند ی به زیرساخت های مناسب به فضای حقوقی و مقرراتی شفاف و کارآمد نیز نیاز د ارد .
د ر واقع می توان گفت گرد شگری پزشکی با وجود یک بستر حقوقی کارآمد رشد خواهد کرد . این نوشتار به اختصار به تعریف گرد شگری پزشکی و عوامل حقوقی موثر بر آن پرد اخته است.
تعریف گرد شگری پزشکی
گرد شگری پزشکی معمولا اشاره به افراد ی د ارد که برای د سترسی به خد مات پزشکی به خارج از کشور خود سفر می کنند ، اما همان طور که از این عبارت بر می آید به نظر می رسد هد ف اولیه گرد شگر خارجی د سترسی به خد مات پزشکی د ر کشور مقصد نیست؛ بلکه آن را د ر کنار هد ف های د یگر خود از سفر د نبال می کند . د ر گذشته شاید بیشتر از عبارت مسافرت های پزشکی استفاد ه می شد . این عبارت اشاره به افراد ی د اشت که هد ف اولیه شان از سفر به کشور د یگر، د سترسی به خد مات پزشکی بود نه چیز د یگر.
برخی از نویسند گان نیز بین مسافرت پزشکی و گرد شگری پزشکی تفاوت قائل شد ه و اظهار کرد ه اند : عبارت مسافرت پزشکی اشاره به افراد ی د اشت که از کشورهای د ر حال توسعه برای د سترسی به خد مات پزشکی بهتر به کشورهای توسعه یافته مسافرت می کرد ند؛ خد ماتی که د ر کشور خود شان د ر د سترس نبود . اما امروزه پد ید ه جد ید ی را د ر کشورهای آسیایی شاهد هستیم و آن گرد شگری پزشکی است. این عبارت اشاره به مسافرت هایی د ارد که امروزه برای د ستیابی به خد مات پزشکی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای د ر حال توسعه به د لیل مسائل مختلف شکل گرفته است.
مسافرت پزشکی بیشتر از سمت کشورهای د ر حال توسعه به کشورهای توسعه یافته برای د سترسی به خد مات پزشکی باکیفیت بود . اما طی د هه های گذشته این گرایش عمد تا به د و د لیل معکوس شد ه است: ارتقای فناوری های پزشکی د ر کشورهای د ر حال توسعه و د سترسی آسان به آنها برای افزایش تقاضا برای خد مات د رمانی د ر کشورهای توسعه یافته و بالا بود ن هزینه های خد مات د رمانی. برای نمونه می توان به ایالات متحد ه آمریکا اشاره کرد که براساس آمارهای مختلف چیزی بین ۷۵۰ هزار تا یک میلیون نفر سالانه برای د ریافت خد مات پزشکی ارزان تر به کشورهای د یگر سفر می کنند .
عوامل حقوقی موثر بر ترویج گرد شگری پزشکی
الف- اصلاحات نظام حقوقی
محیط قانونی که توسط د ولت ایجاد و مد یریت می شود ممکن است نیازمند اصلاحات باشد تا ورود گرد شگران را راحت و آسود ه کند . برای نمونه می توان به محد ود یت های صد ور رواد ید اشاره کرد . هند وستان به منظور ترویج گرد شگری پزشکی، مفهوم رواد ید پزشکی را د ر نظام حقوقی خود خلق کرد ه است و افراد ی که برای د رمان می خواهند به این کشور سفر کنند می توانند از فرآیند د یوان سالارانه عاد ی برای صد ور رواد ید رهایی یابند . از سوی د یگر بخش خد مات بهد اشتی و د رمانی باید به منظور ورود تامین کنند گان بالقوه آزاد سازی شود ؛ این امر ضمن افزایش رقابت به کاهش قیمت ها نیز می انجامد . اجازه فعالیت تامین کنند گان خارجی خد مات د رمانی و بهد اشتی معتبر نیز می تواند به شکوفایی گرد شگری پزشکی کمک کند .
بسیاری از کشورها با آزاد سازی این بخش و اجازه ورود تامین کنند گان خارجی د ر جذب سرمایه و منابع مالی از یک سو و تباد ل تجربه، فناوری و تجربه های مد یریتی از سوی د یگر موفق عمل کرد ه اند .
همچنین وجود محاکم تخصصی و آشنا به حقوق پزشکی د ر کنار نظام جبران خسارت توسعه یافته نیز می تواند تضمینی بر افزایش انگیزه گرد شگران برای ورود به یک کشور و استفاد ه از خد مات پزشکی آن باشد .
ب- مقررات مربوط به کیفیت خد مات
د ر حالی که بسیاری از کشورها نظام های خود را د رباره نظارت بر کیفیت ارائه خد مات پزشکی د ارند ، به نظر می رسد استاند ارد های پذیرفته شد ه کیفیت برای گرد شگری پزشکی باید بالاتر از آنها باشد تا از لطمه به این صنعت با بروز روید اد های ناهنجار پرهیز شود . برای نظارت د قیق تر بر این صنعت یکی از گزینه هااعتبارسنجی بنگاه های ارائه د هند ه خد مات د رمانی است. برای نمونه می توان به هیأت اعتبارسنجی ملی برای بیمارستان ها و تأمین کنند گان خد مات د رمانی (NABH) د ر هند وستان تجربه قابل توجهی است. این هیات برنامه های اعتبارسنجی را نسبت به این سازمان ها اجرایی می کند . این هیأت برای تامین نیازهای مصرف کنند گان و ارتقای جایگاه صنعت خد مات د رمانی و بهد اشتی ایجاد شد ه است. برای آنکه بیمارستانی از این هیات تایید یه بگیرد باید نزد یک به ۶۰۰ استاند ارد را رعایت کند . بخشی از این استاند ارد ها به ارائه خد مات به بیماران و بخشی د یگر به ساختار سازمانی بیمارستان مربوط می شود .


نظر کاربران
29 نظرثبت شده است
 • فاطمه
  22 سپتامبر 2018
  ممنونننننن...
 • رضا فروتن
  22 سپتامبر 2018
  برای ارسال بار باید تشریف بیرید ترمینال...
 • فرشاد
  21 سپتامبر 2018
  ممنون...
 • nasim
  20 سپتامبر 2018
  یه بار دارم برای زاهدان میخوام بیان درب منزل ازم تحویل بگیرن و رسید بدن کجا باید تماس بگیرم ؟...