بازی های قدیمی تهران، خاطرات نوستالژیک

وقتی پای صحبت مردم قدیمی تهران مینشینیم، از تفاوت سرگرمی های خودشان با سرگرمی های بچه های امروز می گویند. بازی با پای برهنه، تابستان های پرهیاهو، بازی هایی که هیچ گاه تمام نمی شدند ،کیک ها و نوشابه ها، آدامس های متری، بستنی های یخی یا به قول خودشون آلاسکا و بسیاری از تفریح ها و خوراکی هایی که امروزه به آن ها نوستالژیک می گوییم.


بازى هاى قدیمی

بازی های قدیمی تهران، خاطرات نوستالژیک فراوانی را به وجود آورده است. در ادامه برخی از این بازی های محلی را معرفی می کنیم:

آب اومد، کدوم آب

از بازی های قدیمی تهران می توان به این بازی اشاره کرد. بازی آب اومد، کدوم آب در واقع ترانه اى است که بین استاد و شاگرد یا شاگردان رد و بدل مى شود. ترانه پایان مشخصى ندارد و مى تواند برحسب استعداد استاد و حوصلهٔ شاگردان ادامه یابد. ترانه این گونه آغاز مى شود :
استاد: یه مرغ زردى داشتم، خیلى دوسش مى داشتم، توله هه اومد و بردش، سرپا نشست و خوردش … سگ اومد.
شاگردها: کدوم سگ؟
استاد: همون سگ که مرغو خورده.
شاگردها: کدوم مرغ؟
استاد: همون مرغ زرد پاکوتاه، گردن هما که شیش قرون تا هش قرون مى خریدنش، نمى دادمش …

آسیاب بچرخ

بازیکنان دست هاى یکدیگر را گرفته و دایره وار مى ایستند. آن گاه یکى از بازیکنان فرمان داده و مى گوید: ‘آسیاب بچرخ’ . با این فرمان بازیکنان با سرعت زیاد شروع به چرخیدن مى کنند تا آنکه سر آنها گیج رفته و بر زمین بیفتند.

الک دولک

بازیکنان به دو گروه تقسیم مى شوند، یک گروه در بالاى زمین، پشت خط شروع بازى و گروه دیگر در داخل زمین مستقر مى شوند. در نقطه ٔ شروع سنگى را که بزرگتر از آجر معمولى است، قرارداده و چوب دولک را طورى روى آن مى گذارند که موازى با خط طولى زمین و لااقل یکى از لبه هاى آن آزاد باشد. ابتدا یکى از نفرات بالا با الک ضربه اى محکم به سر آزاد دولک مى زند. دولک از سر سنگ بلند شده و پس از چرخشى در هوا به داخل زمین فرود مى آید. اگر افراد گروه پائین که داخل زمین هستند، دولک را در هوا ‘بُل’ بگیرند، برنده مى شوند و جاى دو گروه عوض مى شود. در غیر این صورت یکى از نفرات گروه پائین، دولک را از روى زمین برداشته و به طرف الک که پس از پرتاب دولک، در کنار سنگ و به موازات خط طولى زمین گذاشته مى شود، پرت مى کند. اگر الک به دولک اصابت کند، باز جاى دو گروه عوض مى شود و در غیر این صورت نوبت به نفر بعدى گروه بالائى مى رسد و به همین ترتیب تا پایان نفرات گروه بالا ادامه پیدا مى کند . در نوع دیگر الک دولک به جاى سنگ، دو آجر موازى با فاصله ٔ حدود ده سانتى متر را روى زمین گذاشته و چوب الک را روى آن دو آجر مى گذارند، یکى از بازیکنان گروه بالا با دولک زیر الک مى زند تا الک حدود ۱ – ۵/۱ متر به هوا بلند شود، بعد ضربه اى محکم به آن زده و به طرف زمین بازى پرت مى کند .

دستمال

بازیکنان به دو گروه مساوى تقسیم مى شوند. آن گاه مقابل هم و به فاصله ٔ ده قدم از یکدیگر، در دو صف قرار مى گیرند. استاد بازى یک دستمال بین دو صف مى گذارد، طورى که فاصله ٔ آن از دو دسته به یک اندازه باشد. با فرمان استاد نفر اول هر دو صف باید به سرعت دویده و دستمال را بردارند. بازیکنى که زودتر دستمال را برداشته و به جاى خود برگردد برنده ٔ بازى است. البته به شرطى که طرف مقابل او نتواند دست خود را بدن او بزند. پس از پایان بازیِ دو نفر اول، نوبت به نفر دوم صف مى رسد و به همین ترتیب بازى ادامه مى یابد تا همه ٔ نفرات دو صف به پایان برسد. در پایان گروهى که تعداد برنده هاى آن بیشتر باشد، برنده ٔ اصلى شناخته خواهد شد .

زوو

بازیکنان به دو گروه مساوى تقسیم مى شوند. روى زمین، مستطیل بزرگى رسم مى کنند و هریک از دو گروه در یکى از دو نیمه ٔ مستطیل مستقر مى شوند. آن گاه به ترتیب از هر گروه یک نفر، نفس را در سینه حبس مى کند و با کشیدن زوو وارد زمین حریف مقابل مى گردد. هریک از این دو نفر سعى مى کند در حال زووکشیدن، یاران حریف را نیز لمس کند. یاران حریف نیز ضمن فرار از او، سعى مى کنند او را محاصره کرده و بگیرند که نتواند از خط نیمه ٔ زمین بگذرد، زیرا در غیر این صورت تمام کسانى را که لمس کرده باشد، از بازى اخراج خواهند شد. در دور و دورهاى بعدى دو نفر دیگر از دو گروه وارد زمین حریفان خود خواهند شد و به همان ترتیبى که گفته شد عمل مى کنند. هر گروهى که زودتر یاران خود را از دست بدهد، بازنده است و به عنوان مجازات باید به افراد گروه برنده کولى بدهد؛ یعنى بازیکنان برنده هرکدام بر کول یکى از بازندگان سوار شوند و چند دورى سوارى گیرند . در این بازى این نکته قابل ذکر است که فردى که براى زوو کشیدن نفس گیرى کرده است، هرگاه احساس نماید که نفس خود رو به اتمام است باید بلافاصله به زمین بازگردد و اگر در زمین حریف نفس آن تمام شود، از دور بازى خارج مى گردد .

سک سک

سُک سُک، نوع دیگرى از بازى قایم باشک است. با این تفاوت که ‘گرگ’ هنگامى که یکى از بازیکنانى را که پنهان شده، مى بیند، باید خود را به محل چشم گرفتن رسانیده و بگوید: سُک سُک. در این صورت بازیکنى که توسط گرگ دیده شده، گرگ بعدى خواهد بود. بقیه ٔ بازیکنان دوباره به محل شروع بازى آمده و دوباره بازى را آغاز مى کنند .
طاق یا جفت
در این بازى که بیشتر بردوباخت موردنظر است، یکى از دو بازیکن، تعدادى ریگ یا شیء ریز دیگر را در مشت خود مى گیرد و دو کف دست خود را روى هم گذاشته و آن اشیاء را در میان دستان خود تکان مى دهد و یا دو دست خود را به پشت خود برده و آن اشیاء را در یکى از مشت هاى خود قرار مى دهد. آن گاه شست خود را در مقابل بازیکن دوم گرفته و مى گوید: طاق یا جفت. بازیکن دوم به میل خود یکى از دو کلمه ٔ طاق یا جفت را ادا مى کند. سپس بازیکن اول مشت خود را باز کرده و تعداد اشیاء مشت خود را مى شمارد، اگر با گفته ٔ بازیکن دوم مطابقت داشت که وى برنده است و در غیر این صورت بازنده خواهد بود .

عمو سبزى فروش

زنى عاشق عمو سبزى فروش است و تنبان سیاه دبیت و شلیته ٔ کوتاه مى پوشد و چادر به سر مى کند. یک زن هم قباى بلند پوشیده و با شال و گیوه و عرقچین اداى سبزى فروش را درمى آورد. حاضران در مجلس هم با دایره و تنبک و دست، با اشعار آهنگینى که دو طرف مى خوانند، هماهنگى مى کنند. زن اشعارى را مى خواند و دلبرى مى کند و با گفته هاى خود حاضران را مى خنداند .

قلعه ٔ شاه مال منه

بازیکنان یک نفر را به عنوان شاه انتخاب مى کنند. بعد از اینکه شاه به بالاى تپه ٔ خاکى یا ماسه اى رفت، آن گاه همه ٔ بازیکنان با هم مى گویند: ‘قلعه ٔ شاه مال منه’ و همگى به سمت بالاى تپه هجوم مى برند که شاه را پائین بیاورند، شاه مهاجمان را به پائین هل داده و مى گوید: ‘شاه منم که زور دارم قلعه ٔ شاه مال منه ‘ . بازى به همین ترتیب ادامه پیدا مى کند تا زمانى که کسى بتواند او را پائین بکشد که در نتیجه، خود وى یا بازیکن دیگرى به جاى شاه قرار مى گیرد .

گرگم به هوا

یکى را به عنوان گرگ انتخاب مى کنند و چند محل را که کمى از سطح زمین بلندتر است به عنوان ‘ هوا’ انتخاب مى کنند. گرگ شروع به تعقیب دونده ها مى کند. هرگاه بتواند دست خود را به پشت یکى از بازیکنان بزند آن بازیکن گرگ مى شود و گرگ به جاى او وارد بازى مى شود. هرگاه بازیکنى خود را به ‘هوا’ برساند گرگ دیگر نمى تواند او را بزند. بازیکنان معمولاً براى آنکه گرگ را گیج کنند سروصداى زیادى راه مى اندازند و شعرهائى را مى خوانند .

لى لى

ابتدا زمین مستطیل هموارى را انتخاب و آن را به شش خانه ٔ مساوى تقسیم مى کنند. از اولین خانه ٔ دست راست شماره گذارى مى کنند به طورى که خانه ە اى ۱ و ۶ ، ۲ و ۵ ، ۳ و ۴ در کنار هم قرار مى گیرند. در بیرون دایره با فاصله ٔ دلخواه نیم دایره اى مى کشند و آنجا را نقطه ٔ شروع بازى مى دانند. قبل از شروع بازى روى پاره اى مقررات توافق مى کنند (مثلاً عبور دادن سنگ از خانه ها با چند ضرب باید صورت بگیرد). معمولاً خانه ٔ چهارم را خانه ٔ استراحت قرار مى دهند. در اینجا هر بازیکنى مى تواند از حالت لى لى بیرون آمده و استراحت کند. در هر نوبت یکى از بازیکنان بازى را انجام مى دهد یعنى سنگ را در خانه ٔ اول مى اندازد و براساس توافق قبلى که باید بازى مثلاً یک ضرب یا چند ضرب باشد با پا سنگ را به ترتیب از خانه ها عبور مى دهد، تا از خانه ٔ ۶ به بیرون برود. دفعه ٔ بعد سنگ را به خانه ٔ ۲ و ۳ و … مى اندازد براى پرتاب سنگ به خانه ٔ ۶ که مجاور خانه ٔ ۱ است، باید بازیکن لى لى کنان خود را به خانه ٔ ۳ برساند و از آنجا سنگ را پرتاب کند. اگر پاى بازیکن یا سنگ روى خط بین خانه ها قرار بگیرد بازیکن سوخته است. وقتى تمام مراحل بازى را با موفقیت به پایان رساند برنده شده و مى تواند خانه اى بخرد ( تنها خانه ٔ چهارم که محل استراحت است قابل خریدارى نیست). وقتى فرد خانه اى مى خرد بازیکنان دیگر باید با اجازه ٔ او از خانه خود عبور کنند . اتفاق مى افتد که بازیکنى موفق شود تمام خانه ها را بخرد .

نقطه بازى

ابتدا روى کاغذ نقطه هائى با فاصله ٔ حدود یک سانتیمتر به طور عمودى و افقى رسم مى کنند . نقطه ها مى توانند کم یا زیاد باشد که برحسب آن بازى کوتاه تر یا طولانى تر خواهد شد. بازیکنان هریک، یکى از حروف الفبا و یا شماره اى را براى خود انتخاب مى کنند و آن گاه هریک به نوبت، دو نقطه را به هم وصل مى کنند. البته هربار بیش از یک خط نمى توان رسم کرد، به جز زمانى که بازیکن با رسم یک خط بتواند مربعى را تشکیل دهد که در این صورت مى تواند خط دیگرى هم رسم کند. به این ترتیب بازى را ادامه مى دهند تا تمام نقطه ها به هم متصل شوند. آن گاه مربع هاى هر بازیکن شمرده مى شود و کسى که بیشترین مربع متعلق به او باشد، برنده ٔ بازى خواهد بود .

نون بیار، کباب ببر

یکى از بازیکنان دست هاى خود را جلو مى برد، طورى که کف آنها رو به هوا باشد. دیگرى کف دست هاى خود را روى کف دست هاى بازیکن اول قرار مى دهد. حال بازیکنى که دست هاى خود را زیر دست دیگرى است، باید با سرعت و مهارت دست هاى خود را بیرون کشیده و روى دست دیگرى بزند؛ بازیکن دوم هم باید به موقع دست هاى خود را کنار بکشد که مورد ضرب قرار نگیرند؛ در غیر این صورت، سوخته و جاى دست ها عوض مى شود. بازیکنان به هنگام بازى عبارت ‘نون بیار کباب ببر’ را مرتباً تکرار مى کنند .

هفت سنگ

از میان بازیکنان دو نفر به عنوان استاد انتخاب مى شوند. این دو استاد یاران گروه خود را انتخاب کرده و براى تعیین گروه شروع کننده ٔ بازی، تر و خشک مى کنند . آن گاه سنگ ها را از بزرگ به کوچک روى هم مى چینند و گروه اول ( شروع کننده ٔ بازی) در مقابل سنگ ها و به فاصله ٔ حدوداً پنج متر از آنها مى ایستد. افراد گروه دوم هم پشت سنگ ها قرار مى گیرند. سپس یکى از افراد گروه اول توپ را به طرف سنگ ها پرتاب مى کند. اگر توپ به سنگ ها اصابت کند، گروه دوم توپ را برداشته و به قصد زدن گروه اول، آنها را دنبال مى کند. گروه اول هم سعى مى کند در موقعیتى مناسب، دوباره سنگ ها را روى هم بچیند، ضمن اینکه توسط یاران حریف هم زده نشود. این گروه در صورت موفقیت برنده شده و دوباره شروع کننده ٔ بازى خواهد بود. اما اگر هنگام پرتاب، توپ به سنگ ها اصابت نکند، گروه اول بازنده است و جاى دو گروه عوض مى شود .


نظر کاربران
29 نظرثبت شده است
 • فاطمه
  22 سپتامبر 2018
  ممنونننننن...
 • رضا فروتن
  22 سپتامبر 2018
  برای ارسال بار باید تشریف بیرید ترمینال...
 • فرشاد
  21 سپتامبر 2018
  ممنون...
 • nasim
  20 سپتامبر 2018
  یه بار دارم برای زاهدان میخوام بیان درب منزل ازم تحویل بگیرن و رسید بدن کجا باید تماس بگیرم ؟...